Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem sklepu - Sprzedającym, jest: Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Prusa 10, e-mail: sklep@elsin.pl lub elsin@elsin.pl, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000101797, NIP 887-000-02-87, REGON 000456480.

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży towarów lub usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy za pośrednictwem witryny https://elsin.pl. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady wykonywania umów sprzedaży, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

3. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

4. Konsument: osoba fizyczna - konsument, w myśl artykułu 22, indeks 1 Kodeksu Cywilnego.

5. Przedsiębiorca – Konsument: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

6. Sprzedawca - Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Prusa 10 (pkt. 1).

7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.

8. Sprzedaż -  świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta/Konsumenta usługa sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość).

9. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient/Konsument może nabyć w sklepie internetowym. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

10. Ceny - wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów/produktów nie zawierają kosztu dostawy, zależnego od sposobu jej realizacji.

11. Koszyk - funkcjonalność sklepu, umożliwiająca skompletowanie zamówienia, a następnie dokonanie zakupu. Konto Klienta - zbiór danych przechowywanych w sklepie internetowym dotyczących Klienta/Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta, dostępny w obszarze sklepu, po uprzedniej Rejestracji i logowaniu na konto klienta.

12. Rejestracja - utworzenie konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

13. Zakupy Bez Rejestracji - usługa dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu towarów/produktów oferowanych przez Sprzedawcę bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.

14. Dane Kontaktowe Sprzedawcy - dane umożliwiające skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą, tzn. Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN”. 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Bolesława Prusa 10, e-mail: sklep@elsin.pl lub elsin@elsin.pl, tel.: 690-478-429.

15. Dane Kontaktowe Klienta - dane Klienta, udostępnione dobrowolnie i przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące m.in. adres, adres e-mail i numer telefonu.

16. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Dostarczenie - doręczenie Produktów Klientowi na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem Przewoźnika.

18. Przewoźnik - podmiot wykonujący czynności Dostarczania produktów Klientowi we współpracy ze Sprzedawcą.

19. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną.

Warunki korzystania ze sklepu oraz rejestracja klienta w sklepie:

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie połączeniem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej lub poprzedniej, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, safari, itp.

2. Przeglądanie zawartości Sklepu, dostęp do cen nie wymaga rejestracji.

3. Zarządzanie zamówieniami umożliwia funkcjonalność sklepu, tzn. rejestracja konta - stworzenie konta klienta, która jest czynnością dobrowolną.

4. Korzystanie z Konta Klienta wymaga utworzenia loginu oraz hasła identyfikującego Klienta.

5. Rejestracja Klienta (utworzenie konta) polega na wypełnieniu pól formularza rejestracyjnego, niezbędnych do identyfikacji Klienta, min. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Uwaga! Klient udostępnia swoje dane w sposób dobrowolny i ma tego świadomość, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych oraz zapoznał się się z Regulaminem i Polityką prywatności. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego Klient oświadcza poprzez zaznaczenie właściwego pola iż zapoznał się z w/w postanowieniami.

Realizacja zamówienia: 

1. Z oferty może skorzystać obywatel, który ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

2.  Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany towar  (wraz z kosztami przesyłki).

3. Każde zmówienie jest potwierdzane przez naszego pracownika w ciągu 2 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej.

4. Klient może sprawdzić aktualny status zamówienia poprzez swoje konto.

5. W przypadku braku towaru w magazynie,  Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

6. Zamówienie realizowane jest maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych.

7. Ceny produktów oferowanych przez sklep internetowy wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT.

8. Pamiętaj, nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już wysłane do Kupującego. UWAGA: Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki.


Sposoby dostawy i płatności:

1. Sprzedający - właściciel sklepu zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad .

2. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD według aktualnych cenników. Klient/Zamawiający może zdecydować się na inną firmę, ale wymagane jest wcześniejsze poinformowanie Sprzedającego o takim zamiarze. Informację należy złożyć przy zamówieniu lub w dodatkowej wiadomości. Należy pamiętać aby w treści wiadomości podać numer zamówienia. Termin dostawy jest zależny od wybranej firmy przewozowej oraz wariantu przesyłki. Możliwość wyboru podczas realizacji zamówienia zakupu, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem. 

3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres oraz przez firmę wskazaną w formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie firmy kurierskiej, w szczególności za utratę, uszkodzenie towaru/produktu lub opóźnienia w przewozie powstałe od momentu przyjęcia towaru/produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem.

4. Przed potwierdzeniem odebrania przesyłki należy sprawdzić stan opakowania pod kątem widocznych uszkodzeń: wgniecenia, przerwania, rozerwane opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, należy nie odbierać przesyłki, a zgłosić uszkodzenie Kurierowi, a następnie wpisać je w protokole szkody (dokument dostępny u Kuriera).

5. W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, a uszkodzona jest zawartość paczki, np. pęknięta obudowa, urwane przewody, nie wolno użytkować w/w towar. W pierwszej kolejności należy poinformować Sprzedawcę o zaistniałym fakcie, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. Informację można przesłać wysyłając wiadomość sms lub e-mail na adres Sprzedawcy. Przekazanie Sprzedawcy zdjęć uszkodzonego opakowania/towaru ułatwi proces decyzyjny.

6. UWAGA! Do każdej wysyłki (niezależnie od wybranej firmy) doliczana jest opłata w wysokości 3,00 zł (brutto) za przygotowanie/spakowanie zamówionego towaru.


7. Formy płatności obowiązujące w sklepie internetowym:

  • gotówka - odbiór własny w: "E.S.I. ELSIN"; 57-200 Ząbkowice Śląskie; ul. B. Prusa 10.
  • przedpłata - płatność za towar przelewem na konto ELSIN - nr. konta: 04 1090 2372 0000 0006 0400 0043 (SANTANDER oddział w Ząbkowicach Śląskich) . Po zaksięgowaniu wpłaty, towar zostaje wysłany na adres Zamawiającego.


8. Wyżej określone warunki dostawy obowiązują na terenie Polski.


Gwarancje i reklamacje: 

Zwrot towaru-odstąpienie od umowy

Zgodnie z polskim prawem Zamawiającemu (Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy indywidualnemu) przysługuje prawo zwrotu towaru do 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust. 2 i art.35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Zamawiający może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Wzór formularza na stronie internetowej UOKIK.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).

Koszty odesłania towaru na adres sklepu internetowego ponosi Zamawiający. Natomiast Sprzedający (sklep internetowy) zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie płatności otrzymane od niego po otrzymaniu towaru lub po dostarczeniu przez Zamawiającego dowodu jego odesłania (np. zeskanowany dokument przesłany na adres sklep@elsin.pl lub marketing@elsin.pl).

Wypłata płatności dla Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

Zwrot - odstąpienie od umowy nie przysługuje wówczas, gdy towar był wykonany na specjalne zamówienie Zamawiającego lub według specyfikacji Zamawiającego.

UWAGA! Towar należy wysłać w opakowaniu zapewniającym jego ochronę przed uszkodzeniem - najlepiej w oryginalnym opakowaniu zabezpieczonym, np.: folią pęcherzykową / bąbelkową, a następnie w dodatkowym opakowaniu kartonowym. Należy wypełnić wszystkie wolne przestrzenie, tak aby zabezpieczyć towar przed swobodnym przemieszczaniem się w opakowaniu zbiorczym. Do przesyłki dołączyć  dowód zakupu, np: paragon fiskalny, faktura VAT. Każdy zwrot lub reklamacja musi zostać uzgodniona z działem Marketingu, przed wysyłką towaru  telefonicznie (690-478-429) lub pocztą e-mail (marketing@elsin.pl). 

Zwrot towaru dokonać na adres:

Spółdzielnia Inwalidów ELSIN
ul.B.Prusa 10
57-200 Ząbkowice Śl.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w dniu jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest dołączone do zwrotu protokołu reklamacyjnego spisanego razem z przedstawicielem poczty dostarczającej lub wydającej paczkę. Reklamacja może być złożona elektronicznie na adres: sklep@elsin.pl lub marketing@elsin.pl.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

3. Naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne dokonuje producent: Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów „ELSIN” z siedzibą w Ząbkowicach Śl. ul. B. Prusa 10. 


4. W sytuacji wystąpienia wady Zamawiający może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
- naprawy towaru,
- wymiany towaru na nowy,
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.


5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego rozwiązania niż zamawiający, w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: 
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
- charakter wady,
- czy towar był już wcześniej naprawiany.


6. UWAGA! Towar należy wysłać w opakowaniu zapewniającym jego ochronę przed uszkodzeniem - najlepiej w oryginalnym opakowaniu zabezpieczonym, np.: folią pęcherzykową / bąbelkową, a następnie w dodatkowym opakowaniu kartonowym. Należy wypełnić wszystkie wolne przestrzenie, tak aby zabezpieczyć towar przed swobodnym przemieszczaniem się w opakowaniu zbiorczym. Do przesyłki należy dostarczyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu, kartę gwarancyjną wraz z danymi do korespondencji z kupującym. Po zgłoszeniu usterki należy odesłać wadliwy towar na koszt Sprzedającego na adres:


Spółdzielnia Inwalidów ELSIN
ul.B.Prusa 10
57-200 Ząbkowice Śl.


7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia (otrzymania przesyłki).


8. W przypadku gdy analiza zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru potwierdzi naruszenie warunków Gwarancji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeniu towaru z winy użytkownika. Sprzedający zwróci towar na koszt Zamawiającego, a ten zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego.